Bygg nå!

Bodø by har i mange år trengt nye lokaliteter på flere kulturområder. Verst stilt har likevel biblioteket vært. I en årrekke har de uverdige forholdene blitt erkjent i ord fra alle hold, men handling har det vært smått med. Mange er de planene som har havnet i skuffen. I dag synes alle enige om at nytt bibliotek er selvsagt, og det er bra! Det som ikke er så bra, er at ingen snakker om biblioteket i debatten om kulturkvartalet. De bibliotekansatte er klok av skade livredde for at det nok en gang skal ende med skuffen. Og de har rett: To opplagte farer lurer - beskjæring og forpurring.

Beskjæringsfaren består i at en reduserer ambisjonene så mye at det nye biblioteket ikke blir den framtidsrettede kunnskapssentralen for alle, som byen trenger. Biblioteket har allerede fått redusert sitt primære ønske på 5000 m2 til 3500. Til sammenlikning kan det nevnes at det snart 10 år gamle biblioteket i Arendal med 5000 færre innbyggere er på 4500 m2. Ytterligere beskjæring er helt uakseptabelt, slik Rødt Bodø (RV) ser det.

Forpurring kan bli resultatet dersom bystyret vedtar "full pakke", inklusiv konsert- og teatersal med en gang uten at finansiering er på plass. Grovt sett er det sannsynliggjort at det pr i dag bare er penger til halvparten av det totale anlegget. Bindende vedtak uten ytterligere finansiering på plass kan ikke fattes. Det som så langt har vært en ryddig prosess på kulturens premisser, kan derfor fort munne ut i en endeløs rekke innspill fra kommersielle krefter der problemstillingen blir følgende: Enten slipper en private investorer til i stor skala, eller så blir det ikke noe bygging. Dermed er det duket for ett av to: enten ny ørkenvandring med utsettelser og nye utredninger, eller knefall for kommersielle aktører, som ikke er kjent for å kaste penger etter kommunen, men som tvert om ser dette som en strålende mulighet til å få adgang til og avgjørende innflytelse over byens mest attraktive arealer.

Rødt Bodø (RV) mener at byen trenger et fullt utbygd offentlig kulturanlegg på kvartal 100 og 105 (busstasjonen og plassen foran SAS) med bibliotek og konsert/teatersal som de to største enkeltelementene. Begge vel å merke for hele byens befolkning og ikke avhengig av den enkeltes betalingsevne. Det totale kulturbygget må planlegges som en helhet, og arkitektkonkurranse for hele anlegget må utlyses snarest. De nødvendige grunnarbeider må igangsettes uten opphold og uavhengig av uklarhet om den fulle finansieringen. For å unngå ytterligere beskjæring og forpurring har vi foreslått at det straks vedtas et trinn en (bibliotek, blackboksteater, utstillingsdel for museet, rytmisk senter, Internasjonalt senter mm) som det alt er økonomisk dekning for. En kan da straks planlegge helheten, starte bygginga og arbeide med finansieringa av resten parallelt. Uansett snakker vi om et langvarig prosjekt som vil kreve trinnvise vedtak over flere bystyreperioder - det vi trenger nå er et vedtak som gjør at spaden kan stikkes i jorda.

All luftig snakk om "full pakke med en gang" kan lett vise seg å bli "fett flesk" for trengte flertallspartier, som er mer opptatt av å finne en markeringssak før valget enn hva som tjener kulturlivet i byen. Erfaringer fra Lærerskolesaken og nå sist Tusenhjemmet gir liten grunn til blind tillit til disse partiene i så måte.

Jostein Greibrokk,
leder Rødt Bodø (RV) - mars 2007