Gunnvald Lindset

Avisartikkel

 
 

Leve Nordlandsbanen!

Leif Lindstrøm, Frps medlem av transportkomiteen på fylkestinget, vil legge ned Nordlandsbanen. "Det er så lav utnyttelsesgrad på jernbanen at det er feil å pøse ut penger for å holde liv i persontrafikken her. Vi ønsker å satse på bedre veier i stedet, og et alternativ til tog kan være bedre kollektivtilbud med buss," sier han til NRK Nordland. Dette er i og for seg ikke nytt. Frps Kenneth Svendsen sa det samme foran stortingsvalget i 2005. I denne saken tror jeg imidlertid at Frp feilberegner sitt publikum kraftig.

På fylkestinget før sommeren deltok alle partiene i en tverrpolitisk markering. Den viste at det er enighet fra Rødt til Frp om at det trengs mer penger til å ruste opp veinettet og utbedre farlige veistrekninger og ulykkespunkter på E6 i Nordland. Dette står ikke i motsetning til å ruste opp Nordlandsbanen og gi et langt bedre togtilbud.

Frp tenker bare vei, og avviser at det er svært viktig å få godstransport over fra vei til jernbane, både av hensyn til trafikksikkerheten og miljøet. Beregninger som Cargonet har fått gjort viser at investeringer på 4 milliarder på Dovre- og Nordlandsbanen kan fjerne 300 000 trailertransporter fra norske veier i året. Å legge ned Nordlandsbanen er en svært lite fremskrittsvennlig politikk fra partiet med fremskritt i navnet, og er virkelig å gå med ryggen inn i framtida.

For en del år siden tok Inga Kvalbukt, nåværende fylkesråd for næring, initiativ til Folkeaksjonen for Nordlandsbanen. Dette ble gjort fordi NSB-ledelsen fjernet dagtoget mellom Bodø og Trondheim, og satte inn agendatoget som førte til langt dårligere forhold for passasjerene. Gjennom folkelig mobilisering, med bl.a. en underskriftsaksjon som samlet 12000 underskrifter og møte- og lobbyvirksomhet, ble NSB-ledelsen presset til å gjeninnføre det gamle dagtoget. Aksjonen viste framfor alt en sterk oppslutning i Nordlands befolkning for å ha et godt togtilbud.

Feilen er at tilbudet er for dårlig, og derfor trengs det en opprustning av Nordlandsbanen slik at bl.a. reisetida kan reduseres kraftig. Agendatogene må erstattes av mer passasjervennlige tog på strekningen Bodø-Trondheim, og sovevogna må tilbake der den er fjernet. Det er også på tide å starte planleggingen av Nord-Norge banen til Tromsø og Kirkenes.

Det trengs en helt ny samferdselspolitikk. Den må bl.a. innebære at når det gjelder vei, må opprusting av veinettet og utbedring av farlige veistrekninger og ulykkespunkter i distrikts-Norge ha førsteprioritet. Ingen nye store veiutbygginger i Østlandsområdet. I stedet må pengene brukes på å bygge ut og øke kapasiteten i kollektivtrafikken. Det betyr bl.a. en kraftig styrking av jernbanen og utbygging av høyhastighetsbaner Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. Det er avgjørende for å fjerne mye av flytrafikken.

Rødt Nordland vil arbeide for at det avsettes penger fra oljefondet til et fond for utbedring og kraftig utbygging av norsk infrastruktur. Penger fra dette fondet vil vi prioritere på to områder i Nordland: Det ene er å utbedre farlige veistrekninger og ulykkespunkter på E6 og ruste opp veinettet i distriktene generelt. Det andre er et investeringsprogram for å ruste opp og bygge ut Nordlandsbanen til Nord-Norge banen. For kommende slekter er det bedre å overta et godt utbygd og vedlikeholdt klimavennlig jernbanenett for hele Norge enn å arve utenlandske aksjer og et ødelagt klima.

26. august 2008.

Gunnvald Lindset leder i Rødt Nordland